KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DATA CENTER INVEST HOLDING SWEDEN AB (PUBL)

Data Center Invest Holding Sweden AB (publ), org.nr 559101-0953 (”Bolaget”), håller årsstämma den 25 maj 2022. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen i Bolaget beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 25 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.
Rätt att deltaga i årsstämman har den som:

 • dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 17 maj 2022; rösträttsregistrering gjord senast den 19 maj 2022 kommer dock att beaktas; och
 • dels har anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast 24 maj 2022.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, genom förvaltarens omsorg rösträttsregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Sådan omregistrering måste vara verkställd av förvaltaren per den 19 maj 2022, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda, bifogas poströstningsformuläret. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets webbplats, www.dcinvest.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär det och som uppger sin postadress.

Poströstning

Bolagets styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret för poströstning finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.dcinvest.se. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning kan skickas med post till Data Center Invest Holding Sweden AB (publ), c/o Amblin, Garvis Carlssons Gata 1, 169 41 Solna (märk kuvertet ”Poströstning årsstämma 2022”) eller med e-post till datacenterinvst@amblin.se. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 24 maj 2022. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 1 720 000 aktier, varvid varje aktie berättigar till en (1) röst. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast den 15 maj 2022 på adress Data Center Invest Holding Sweden AB (publ), c/o Amblin, Garvis Carlssons Gata 1, 169 41 Solna (märk kuvertet ”Poströstning årsstämma 2022”) eller via e-post direkt till datacenterinvest@amblin.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.dcinvest.se och i receptionen hos Wigge & Partners, senast den 20 maj 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
 5. Prövning om stämman har blivit sammankallad i behörig ordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  a. Fastställande av resultaträkning- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
  b. Dispositioner beträffande företagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna, och
  c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (ärende 1)
Styrelsen föreslår att Fredrik Bø, eller vid dennes förhinder, annan person som föreslås av styrelsen, väljs till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 2)
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonerna.

Val av en eller två personer att justera protokollet (ärende 4)
Styrelsen föreslår att två justeringsmän utses, och att Mattias Bülow och Mats Brage väljs, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, annan person som föreslås av Bolagets styrelse. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till vinstdisposition (ärende 7.b)
Styrelsen föreslår, efter avstämning med större aktieägare, en utdelning om totalt 8 kronor per aktie, genom utbetalning vid fyra tillfällen innan nästa årsstämma. Som avstämningsdagar för utdelning föreslår styrelsen fredag den 1 juli 2022, måndag den 3 oktober 2022, måndag den 2 januari 2023, samt måndag den 3 april 2023. Utbetalning sker tre bankdagar efter föreslagna avstämningsdagar.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (ärende 8)
Styrelsen föreslår, efter avstämning med större aktieägare, att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 200 000 kronor (275 000 kronor), att fördelas med 100 000 kronor (75 000 kronor) till styrelsens ordförande och 50 000 kronor (50 000 kronor) till respektive ordinarie ledamot. Föregående års belopp inom parentes.

Styrelsen föreslår, efter avstämning med större aktieägare, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd faktura.

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter (ärende 9)
Styrelsen föreslår, efter avstämning med större aktieägare, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter, utan suppleanter. Fredrik Bø och Mattias Bülow föreslås till nyval och Mats Brage föreslås till omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mats Brage föreslås till nyval som styrelsens ordförande.
Styrelsen föreslår, efter avstämning med större aktieägare, omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Martin By, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Handlingar
Fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adressen enligt ovan och på Bolagets webbplats, www.dcinvest.se, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior på handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, avgiven poströst samt, i förekommande fall, fullmakter, kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Ladda ner DCIHS – Kallelse årsstämma 2022.
Ladda ner DCIHS – Fullmaktsformulär årsstämma 2022.
Ladda ner DCIHS – Formulär poströstning årsstämma 2022.
Ladda ner 405 ÅR – Data Center Invest Holding Sweden AB 2021 (2022-04-04)

Stockholm i april 2022

Data Center Invest Holding Sweden AB (publ)
Styrelsen