Kallelse till extra bolagsstämma i Data Center Invest Holding Sweden AB (publ).

Aktieägarna i Data Center Invest Holding Sweden AB (publ), org.nr. 559101-0953 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 november 2021 klockan 14:00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Nybrogatan 17, plan 2, i Stockholm.

Rätt att delta
Den som önskar delta på stämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 25 oktober 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 25 oktober 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 27 oktober 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.dcinvest.se. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas på Data Center Invest Holding Sweden AB (publ), c/o Amblin, Garvis Carlssons gata 1, 169 41 Solna, eller via e-post: datacenterinvest@amblin.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande för stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
  6. Prövning av om stämman har blivit sammankallad i behörig ordning
  7. Beslut om ändring av bolagsordning
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt i huvudsak följande.
Paragraf 3 ”Verksamhet” i Bolagets bolagsordning ska ändras från ”Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag äga och förvalta fastigheten Stockholm Vandenbergh 9 och därmed förenlig verksamhet innefattande uthyrning av lokaler för datacenterverksamhet.” och ersättas med ”Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast eller lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.”

Dokumentation m.m.
Fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adressen enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.dcinvest.se, senast från och med två veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.


Ladda ner Kallelse Extra bolagsstämma DC Invest.