kallelse till extra bolagsstämma i Data Center Invest Holding Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Data Center Invest Holding Sweden AB (publ) (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 december 2021. Mot bakgrund av risken för smittspridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster kommer extra bolagsstämman genomföras, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på bolagsstämman personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i bolagsstämman genom att poströsta enligt instruktionerna nedan.

Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 22 december 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd per 22 december 2021, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Poströstning
På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 och risken för smittspridning har styrelsen beslutat att genomföra bolagsstämman endast genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare kan utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen. Aktieägare som avser att delta i bolagsstämman (via poströstning) måste uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare i samband med sin anmälan genom poströstningsformuläret. Poströstningsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida https://www.dcinvest.se. Det ifyllda och underskrivna poströstningsformuläret ska vara bolaget tillhanda senast den 30 december 2021, antingen via brev till Bolaget med adress c/o Amblin, Garvis Carlssons gata 1, 169 41 Solna, eller via e-post på adressen info@dcinvest.se. Observera att ombud även ska skicka in fullmakt, se under rubriken Ombud, m.m.

Ombud m.m.
Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget med adress c/o Amblin, Garvis Carlssons gata 1

169 41 Solna. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida, https://www.dcinvest.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär det och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 1 720 000 aktier, varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, på extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning
  6. Beslut om överlåtelse av aktier i dotterbolag och befullmäktigande av styrelsen
  7. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (ärende 1.)
Styrelsen föreslår att Patrik Brage vid Wigge & Partners Advokat KB väljs till ordförande vid stämman.

Val av justeringsmän (ärende 4.)
Styrelse föreslår att Mattias Bülow väljs till justeringsman.

Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag (ärende 7.)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna en överlåtelse av samtliga aktier i bolagets dotterbolaget Data Center Invest Vandenbergh 9 AB, org.nr 556660-5597 (”Dotterbolaget”), och därmed indirekt den av Dotterbolaget helägda fastigheten Stockholm Vandenbergh 9 (”Fastigheten”). Sådan överlåtelse får inte ske till ett överenskommet fastighetsvärde för Fastigheten understigande 680 000 000 kronor, vilket bedöms ge en försäljningslikvid per utestående aktie i bolaget om minst 185 kronor, efter (a) uppskattade transaktionskostnader, (b) reservation för kostnader kopplade till tvist med den tidigare ägaren av Fastigheten och (c) återbetalning av bolagets lån. Enligt erhållet bud ska del av köpeskillingen hållas inne och utbetalas vid det senare tillfället av:

  • genomförd rivning av byggnad på grannfastigheten Stockholm Vandenbergh 10, beräknat till mitten av 2022, ska 33 500 000 kronor utgå i köpeskilling; och
  • genomförd stomresning på grannfastigheten Stockholm Vandenbergh 10, beräknat till mitten av 2023, ska 19 500 000 kronor betalas ut i köpeskilling.

För undvikande av missförstånd klargörs att resterande del av köpeskillingen ska betalas ut vid köparens tillträde av samtliga aktier i Dotterbolaget, vilket beräknas ske under Q1 2022. Utbetalningarna specificerade i punkterna (i) och (ii) ovan är villkorade av att arbetet på grannfastigheterna Stockholm Vandenbergh 10 & 11 inte åsamkar Dotterbolaget skada (som inte ersätts eller täcks på annat sätt). Bolagets åtagande för täckande av skada efter frånträdet av aktierna i Dotterbolaget är begränsade till beloppen specificerade i punkterna (i) och (ii) ovan.

Enligt erhållet bud ska de garantier som bolaget ställer ut kopplat till Dotterbolaget och Fastigheten försäkras genom en s.k. M&A försäkring. Bolaget ansvarar därför inte för garantibrist som infaller efter tillträdet, med undantag för skador som Fastigheten åsamkas varigenom Bolagets ansvar är beloppsbegränsat enligt vad som beskrivits ovan och särskilda åtaganden.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att befullmäktiga styrelsen, eller den de utser, att slutligt förhandla överlåtelsen av samtliga aktier i Dotterbolaget och indirekt Fastigheten, och att genomföra samtliga åtgärder och underteckna samtliga handlingar nödvändiga eller önskvärda för att genomföra försäljningen och frånträdet av samtliga aktier i Dotterbolaget.

Handlingar
Fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen framgår av kallelsen och kommer hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, https://www.dcinvest.se. Kopior på handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Ladda ner DC Invest – Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2021.
Ladda ner DC Invest- Formulär poströstning.
Ladda ner Kallelse EBS.

Stockholm i december 2021
Data Center Invest Holding Sweden AB (publ)

Styrelsen