Kallelse till extra bolagsstämma i Data Center Invest Holding Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Data Center Invest Holding Sweden AB (publ), org. nr. 559101-0953 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 15 september 2021 klockan 14.00 på Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm. Styrelsen utfärdar denna kallelse i enlighet med 7 kap. 13§ aktiebolagslagen på grund av en begäran från aktieägaren MG Daymio AS som innehar cirka 37,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Rätt att delta
Aktieägare som vill delta på stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 september 2021.

Anmälan
Aktieägare som vill delta på stämman bör anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast tisdagen den 14 september 2021. Anmälan kan ske skriftligt till Data Center Invest Holding Sweden AB (publ), c/o Amblin, Garvis Carlssons gata 1, 169 41 Solna, eller via e-post: datacenterinvest@amblin.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan ska i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta på stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 7 september 2021, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida, www.dcinvest.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 1 720 000 aktier, varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande för stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
  6. Prövning om stämman har blivit sammankallad i behörig ordning
  7. Beslut om ändring av bolagsordning
  8. Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter
  9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:511) eller bolagsordningen
  10. Stämmans avslutande

Begäran om extra bolagsstämma
MG Daymio AS, som innehar cirka 37,6 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, inkom den 4 augusti 2021 till styrelsen med en begäran om extra bolagsstämma i Bolaget. Utöver nedanstående förslag till beslut, har MG Daymio AS även föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar om en vinstutdelning. I denna del gör styrelsen bedömningen att det inte föreligger förutsättningar för vinstutdelning utöver vad som beslutades vid årsstämman den 4 maj 2021 varför styrelsen inte ställer sig bakom förslaget. Styrelsen konstaterar också att det inte föreligger någon rätt för aktieägare att begära s.k. minoritetsutdelning vid en extra bolagsstämma.

Förslag till beslut
MG Daymio AS har i sin begäran föreslagit:

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

3 § ”Verksamhet” i Bolagets bolagsordning föreslås lyda: ”Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast eller lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.”
Nuvarande lydelse: ”Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag äga och förvalta fastigheten Stockholm Vandenbergh 9 och därmed förenlig verksamhet innefattande uthyrning av lokaler för datacenterverksamhet.”

Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter (punkt 8)

Styrelsen föreslås bestå av tre ledamöter fram till och med nästkommande årsstämma. Med entledigande av nuvarande styrelseledamöter, föreslås Espen Aubert, Mats Brage och Henrik A. Lund väljas till styrelseledamöter fram till och med nästkommande årsstämma.

Dokumentation m.m.
Fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adressen enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.dcinvest.se, senast två veckor före stämman. Denna kallelse samt kopior på handlingar skickas även, utan kostnad, till de aktieägare som uppgett sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


Stockholm den 17 augusti 2021

Data Center Invest Holding Sweden AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta

+46 70 688 63 83 Maarit Nordmark (styrelseordförande)


Ladda ner Kallelse extra bolagsstämma 2021-c1.

Ladda ner fullmaktsformulär.

Ladda ner Föreslagen ny bolagsordning-c1.