Kallelse till årsstämma i Data Center Invest Holding Sweden AB (publ)

Data Center Invest Holding Sweden AB (publ), org. nr. 559101-0953 (”Bolaget”), håller årsstämma tisdagen den 4 maj 2021. Mot bakgrund av risken för smittspridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster kommer årsstämman genomföras, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på årsstämman personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i årsstämman genom att poströsta enligt instruktionerna nedan.

Rätt att deltaga och anmälan
Rätt att deltaga har den som

dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2021; och

dels har anmält sitt deltagande i stämman till Bolaget genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 3 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, genom förvaltarens omsorg inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd av förvaltaren per den 28 april 2021, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Inregistreringen kan vara tillfällig.

Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda, bifogas poströstningsformuläret. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Blankett för fullmakt kan du ladda ner här, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär det och som uppger sin postadress.

Poströstning
Bolagets styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret för poströstning kan du ladda ned här. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning kan skickas med post till Data Center Invest Holding Sweden AB (publ), c/o Amblin, Garvis
Carlssons gata 1, 169 41 Solna (märk kuvertet ”Poströstning årsstämma 2021”) eller med e-post till
datacenterinvest@amblin.se. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 3 maj 2021.
Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela
poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 1 720 000 aktier, varvid varje aktie har en röst.
Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
Bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat
koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast den 24 april
2021 på adress Data Center Invest Holding Sweden AB (publ), c/o Amblin, Garvis Carlssons gata 1, 169
41 Solna (märk kuvertet ”Poströstning årsstämma 2021”) eller med e-post till
datacenterinvest@amblin.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets
webbplats dcinvest.se och i receptionen hos Wigge & Partners Advokat KB,
Birger Jarlsgatan 25, Stockholm senast den 29 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid
till den aktieägare som har begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
 5. Prövning om stämman har blivit sammankallad i behörig ordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om
  a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  b. Dispositioner beträffande företagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen, samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna,
  och
  c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisionsbolag eller
  revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (ärende 1)
Styrelsen föreslår att Lennart Låftman väljs till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 2)
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonerna.

Val av en eller två personer att justera protokollet (ärende 4)
Styrelsen föreslår att två justeringsmän utses, och att Daniel Soussan och Robert Cederberg väljs, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, annan person som föreslås av Bolagets styrelse. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till vinstdisposition (ärende 7.b)
Styrelsen föreslår, efter avstämning med större aktieägare, en utdelning om totalt 2 kronor per aktie, genom utbetalning vid fyra tillfällen innan nästa årsstämma. Den första utdelningen föreslås att ske till ett belopp om 2 kronor per aktie, med avstämningsdag den 1 juli 2021. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas den första utdelningen sändas ut genom Euroclear Swedens ABs försorg den 6 juli 2021.

Den nästkommande utdelningen föreslås att ske den 6 oktober 2021, med avstämningsdag den 1 oktober 2021.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas av årsstämman att fastställa respektive avstämnings- och utbetalningsdag för sådana kvartalsvisa utdelningar.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (ärende 8)
Styrelsen föreslår, efter avstämning med större aktieägare, att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 275 000 kronor(225 000 kronor), att fördelas med 75 000 kronor (75 000 kronor) till styrelsens ordförande och 50 000 kronor (50 000 kronor) till ordinarie ledamot. Föregående års belopp inom parantes.

Styrelsen föreslår, efter avstämning med större aktieägare, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd faktura.

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter (ärende 9)
Styrelsen föreslår, efter avstämning med större aktieägare, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter. Lennart Låftman, Daniel Soussan och Johan Thorell föreslås till omval. Maarit Nordmark och Samuel Borg föreslås till nyval som ledamöter. Maarit Nordmark föreslås till nyval som styrelsens ordförande.

Styrelsen föreslår, efter avstämning med större aktieägare, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden fram till nästa årsstämma.

Handlingar
Fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adressen enligt ovan och på Bolagets hemsida, https://dcinvest.se, senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior på handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.


Stockholm april 2021

Styrelsen

Data Center Invest Holding Sweden AB (publ) 

Ladda ner kallelse till årsstämma 2021.

Ladda ner fullmaktsformulär.

Ladda ner formulär för poströstning.