Kallelse till Årsstämma i Data Center Invest Holding Sweden AB (publ).

Aktieägarna i Data Center Invest Holding Sweden AB (publ), org. nr. 559101-0953 (”Bolaget”), kallas härmed till Årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 klockan 13.00 på Real Value Management:s kontor på Mäster Samuelsgatan 3, 111 44, Stockholm.

Rätt att deltaga
Aktieägare som vill deltaga i årsstämma ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 maj 2020.

Anmälan
Aktieägare som vill deltaga i årsstämma skall anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast onsdagen den 6 maj 2020. Anmälan kan ske skriftligt till Data Center Invest Holding Sweden AB (publ), c/o Amblin, Garvis Carlssons gata 1, 169 41 Solna, eller via e-post: datacenterinvest@amblin.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 6 maj 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida, www.dcinvest.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 1 720 000 aktier, varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
 6. Prövning om stämman har blivit sammankallad i behörig ordning.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om
  a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) Dispositioner beträffande företagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna, och
  c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:511) eller bolagsordningen.
 12. Stämmans avslutande.

Fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adressen enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.dcinvest.se, senast tre veckor före årsstämman. Kopior på handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm 30 mars 2020
Data Center Invest Holding Sweden AB (publ)
Styrelsen

Ladda ner dokument.